อธิการบดี
president_Bundhit ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี
โทรศัพท์: 02-218-3302
อีเมล: bundhit.e@chula.ac.th
รองอธิการบดี
Phomthong Malakul_edit2_board ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ
และปฏิบัติการแทนอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-218-3238
อีเมล: pomthong.m@chula.ac.th
20160528_board_Kiat Ruxrungtham ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
โทรศัพท์: 02-218-3342
อีเมล: kiat.r@chula.ac.th
20160528_board_Narin Hiransuthikul ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
โทรศัพท์: 02-218-3317
อีเมล: narin.h@chula.ac.th
20160529_board_Boonchai Stitmannaithum รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านบริหารทั่วไป
โทรศัพท์: 02-218-3341
อีเมล: boonchai.s@chula.ac.th
20160528_board_Pimpana Peetathwatchai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์: 02-218-3278
อีเมล: pimpana.p@chula.ac.th
20160529_board_Wanchai Meechart รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์: 02-218-3303
อีเมล: wanchai.me@chula.ac.th
board_Wisanu Subsompon2 รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม
โทรศัพท์: 02-218-3590 ต่อ 271
อีเมล: wisanu.s@chula.ac.th
Pirongrong Ramasoota_edit2_board ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล
โทรศัพท์: 02-218-3322
อีเมล: pirongrong.r@chula.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี
Nisachol Tangsangmwisai_edit3_board รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย
ผู้ช่วยอธิการบดี งานเลขานุการกิจ พิธีการ และกิจการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-218-3341
อีเมล: nisachon.t@chula.ac.th
Natcha Thawesangsakulthai_edit2_board รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม
โทรศัพท์: 02-218-3303
อีเมล: natcha.t@chula.ac.th
Sorapop Kiatpongsan_อาจารย์ส่งมา_new อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร
ผู้ช่วยอธิการบดี งานวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์: 02-218-3303
อีเมล: sorapop.k@chula.ac.th
board_Pokai Sriratanobhas นายโภไคย ศรีรัตโนภาส
ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-218-3326
อีเมล: pokai.s@chula.ac.th
20160519_board_Naebboon Hoonchareon รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ
โทรศัพท์: 02-218-3238
อีเมล: naebboon.h@chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร
โทรศัพท์: 02-218-3238
อีเมล: yootthana.c@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิรัชกิจ
โทรศัพท์: 02-218-3322
อีเมล: ackadej.c@chula.ac.th
board_yingyot Awihingsanont ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)
โทรศัพท์: 02-218-3342
อีเมล: yingyos.a@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
โทรศัพท์: 02-218-3342
อีเมล: wasana.w@chula.ac.th
board_Chaiyaporn Puprasert2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-218-3326
อีเมล: chaiyaporn.p@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์  หล่อศิริรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-218-3326
อีเมล: chaipat.l@chula.ac.th
KrisAngsanaporn_edit1_board รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์: 02-218-3317
อีเมล: kris.a@chula.ac.th
board_Worachok Chaiwong อาจารย์ วรโชค ไชยวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบงาน และประกันคุณภาพองค์กร
โทรศัพท์: 02-218-3317
อีเมล: worachok.c@chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกฎหมายและการพัสดุ
โทรศัพท์: 02-218-3326
อีเมล: kanaphon.c@chula.ac.th
Vorapat Inkarojrit_edit3_board ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกายภาพและการพัสดุงานกายภาพ
โทรศัพท์: 02-218-3326
อีเมล: vorapat.i@chula.ac.th
20160519_board_Natchanont Komutputtipong2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์: 02-218-3278
อีเมล: natchanont.k@chula.ac.th
board_Jittisak Thammapornpilas ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการจัดการทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 02-218-3590 ต่อ 271
อีเมล: jittisak.t@chula.ac.th
 Alongkorn Parivudhiphongs_edit3_board อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล
โทรศัพท์: 02-218-3322
อีเมล: alongkorn.pa@chula.ac.th
CBS WEF 2014 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์: 02-218-3303
อีเมล: patchara.po@chula.ac.th
ที่ปรึกษาอธิการบดี
เลอสม ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
โทรศัพท์: 02-218-3341
อีเมล: lersom.s@chula.ac.th
Sittichai Tudsri_board รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
ที่ปรึกษาอธิการบดี
โทรศัพท์: 02-218-3317
อีเมล: sittichai.t@chula.ac.th
Vijit Kanungsukkasem_board รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
ที่ปรึกษาอธิการบดี
โทรศัพท์: 02-218-3317
อีเมล: vijit.ka@chula.ac.th
Prasert Akkharaprathomphong_edit2_advisor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
โทรศัพท์: 02-218-3317
อีเมล: prasert.a@chula.ac.th
Santi Chantavilasvong_board รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
โทรศัพท์: 02-218-3634
อีเมล: santi.c@chula.ac.th
Supot Tiarawut_board ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ที่ปรึกษาอธิการบดี
โทรศัพท์: 02-218-6414
อีเมล: supot.ti@chula.ac.th
ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต
Rosanaporn Viravan_board อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ
ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต
โทรศัพท์: 02-218-4725
อีเมล:  rosanaporn.v@chula.ac.th
คณบดี
siridejsujiva_dean รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
คณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-2565 ต่อ 6000
อีเมล: siridej.s@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ
คณบดีคณะจิตวิทยา
โทรศัพท์: 02-218-9919
อีเมล: panrapee.s@chula.ac.th
suchit-poolthong2_dean ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-8660
อีเมล: suchit.p@chula.ac.th
20160519_board_Pareena Sriwanit_edit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-2817 , 02-218-2042-43
อีเมล: pareena.s@chula.ac.th
parichart-sthapitanonda_dean ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-2200
อีเมล: parichart.s@chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-1133
อีเมล: waraporn.ch@chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โทรศัพท์: 02-218-5781
อีเมล: pasu.d@chula.ac.th
20151005_im01 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์: 02-256-4244
อีเมล: suttipong.w@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-8251
อีเมล: rungpetch.c@chula.ac.th
Ake Tangsupvattana รองศาสตราจารย์ ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-7268
อีเมล: ake.t@chula.ac.th
20151005_im03 รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-5030
อีเมล: polkit.s@chula.ac.th
wanchaiboonrod_dean ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  บุญรอด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์: 02-218-1032
อีเมล: wanchai.b@chula.ac.th
Supot Teachavorasinskun_Dean รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-6309
อีเมล: supot.t@chula.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-4561
อีเมล: sbussako@chula.ac.th
board_Worawet Suwanrada ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-6213
อีเมล: worawet.s@chula.ac.th
Pinraj Khajanusthiti รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-4301
อีเมล: pinraj.k@chula.ac.th
palanee-ammaranond_dean ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-1076
อีเมล: palanee.a@chula.ac.th
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-9780
อีเมล: roongroje.t@chula.ac.th
20151005_im04 รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-4885
อีเมล: kingkarn.t@chula.ac.th
Kanisak Oraveerakul รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล
คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
โทรศัพท์: 02-218-9834
อีเมล: kanisak.o@chula.ac.th
Vipan Prachuabmoh2_Dean รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-7345
อีเมล: vipan.p@chula.ac.th
professor-suwabun-chirachanchai_dean ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
โทรศัพท์: 02-218-4100
อีเมล: suwabun.c@chula.ac.th
20141127_im01 ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์: 02-218-8141
อีเมล: sathirakorn.p@chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์: 02-218-3515
อีเมล: thumnoon.n@chula.ac.th
ผู้อำนวยการ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
โทรศัพท์: 02-218-3890
อีเมล: paron.i@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
โทรศัพท์: 02-218-6037
อีเมล:
20150615_im01 รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร
โทรศัพท์: 02-218-2903
อีเมล:  amorn.p@chula.ac.th
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
Chackrit Dangphastra ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง
โทรศัพท์: 02-218-7450
อีเมล: chackrit.d@chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์: 02-218-8175
อีเมล: ajcharaporn.p@chula.ac.th
20160114_01_administrator รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
โทรศัพท์: 02-218-8051
อีเมล: nattaya.n@chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา
โทรศัพท์: 02-218-7490
อีเมล: suchitra.c@chula.ac.th
kulyos-audomvongseree รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน
โทรศัพท์: 02-218-8099
อีเมล: kulyos.a@chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
โทรศัพท์: 02-218-4209
อีเมล: pranut.p@chula.ac.th
ChakkaphanSuthirat_Director รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
โทรศัพท์: 02-218-8117
อีเมล: chakkaphan.s@chula.ac.th
prapartpintobtang_director รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
โทรศัพท์: 02-218-7385
อีเมล: prapart.p@chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
โทรศัพท์: 02-218-7460
อีเมล: nualnoi.t@chula.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน
รองศาสตราจารย์ วัลภา ประกอบผล
ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน
โทรศัพท์: 02-218-0020
อีเมล: vallapa.p@chula.ac.th