จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์: +662-215-0871-3
โทรสาร: +662-215-4804

 

ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Operator)
โทรศัพท์ +662-215-3555, +662-611-7500

 

ติดต่อ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ
กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร
ชั้น 1-2 อาคารจามจุรี 1
โทรศัพท์ 02-218-3364-5
โทรสาร +662-215-4804
อีเมล pr@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจงานสื่อสารนานาชาติ (CICC) ศูนย์สื่อสารองค์กร
ชั้น 2 อาคารจามจุรี 1
โทรศัพท์ +662-218-3280
โทรสาร +662-218-3281
อีเมล cicc@chula.ac.th

 

ติดต่อกิจการต่างประเทศ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
(Office of International Affairs)
ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
โทรศัพท์ +662-218-3331-5
โทรสาร +662-216-1299
อีเมล int.off@chula.ac.th


ร้องเรียน ร้องทุกข์บุคลากร หรือพบเห็นการทุจริต

rakang@chula.ac.th