mrt01

ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) มายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) เมื่อใช้ทางออกหมายเลข 2 จะเจออาคารจัตุรัสจามจุรี ซึ่งเป็นอาคารของมหาวิทยาลัยที่ท่านจะสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสังเกต เพื่อเดินทางไปยังจุดอื่นๆ ต่อไป ซึ่งท่านสามารถเดิน หรือโดยสารรถประจำทาง เพื่อความสะดวกไปยังสถานที่ต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

หมายเหตุ ดูแผนที่เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลิก