parking01

หากท่านเดินทางมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถจอดรถของท่านได้ที่

 1. ที่จอดรถอาคารวิทยพัฒนา
 2. ที่จอดรถสนามกีฬาในร่ม
 3. ที่จอดรถอาคารจามจุรี 9
 4. ที่จอดรถคณะครุศาสตร์
 5. ที่จอดรถบัณฑิตวิทยาลัย
 6. ที่จอดรถสำนักงานวิทยทรัพยากร
 7. ที่จอดรถคณะเภสัชศาสตร์
 8. ที่จอดรถศูนย์หนังสือจุฬาฯ
 9. ที่จอดรถอาคารมหาจักรีสิรินธร
 10. ที่จอดรถหอประชุมจุฬาฯ
 11. ที่จอดรถศาลาพระเกี้ยว
 12. ที่จอดรถคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี