วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Missions)
1. สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ
2. บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย
3. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ
4. นำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์ และยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างคน (Human Capital)
ผลสัมฤทธิ์ :
• บัณฑิต ที่ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
• ประชาคมจุฬาฯเป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์และมีสุขภาวะ (Creative & Enabling Community)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation)
ผลสัมฤทธิ์ :
• งานวิจัยและวิชาการ ที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก (Pioneering High Impact Research & Scholarship)
• ระบบนิเวศนวัตกรรม ที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ (Innovation Ecosystems)
• การบริหารจัดการ ที่ปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (Transformed Management Systems)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมสังคมไทย (Local Transformation)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ก้าวไกล ในสังคมโลก (Global Benchmarking)
ผลสัมฤทธิ์ :
• มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ(Localization & Internationalization)