วิทยาลัยประชากรศาสตร์ (College of Population Studies)  มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ ได้แก่

 

หลักสูตรปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  Master of Arts (M.A.) 1  สาขาวิชา ได้แก่

1.    ประชากรศาสตร์ (Demography)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1  สาขาวิชา ได้แก่

1.    ประชากรศาสตร์(Demography)

 

ค้นหารายวิชาการที่เปิดสอน

 

SearchForCourse

 

 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

โทร : 0-2218-7340, 0-2218-7342

อีเมล : cpschula@chula.ac.th