วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (College of Public Health) มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ ได้แก่

 

หลักสูตรปริญญาโท

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) Master of Public Health (M.P.H.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.  สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) (Public Health)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นานาชาติ) (Public Health Sciences)

หลักสูตรปริญญาเอก

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.  สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) (Public Health)

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นานาชาติ) (Public Health Sciences)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โทร : 0-2218- 8193

อีเมล : academic_cphs@chula.ac.th