คณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied Health Sciences) ประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่

1.     กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

2.     เคมีคลินิก (Clinical Chemistry)

3.    จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)

4.     เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก (Transfusion Medicine and Clinical Microbiology)

5.   โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  Bachelor of Science (Medical Technology)

B.Sc. (Medical Technology) 1  สาขาวิชา ได้แก่

1.1   เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy)  B.Sc. (Physical Therapy) 1  สาขาวิชา ได้แก่

2.1    กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Backelor of Science (B.Sc.) 1  สาขาวิชา ได้แก่

3.1   โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ได้แก่

1.  กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

2.  ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)

3.  วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology Sciences)

4.  อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)

5.  วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Molecular Science of Medical Microbiology and Immunology)

หลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

1.  กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

2.  ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)

3.  อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะสหเวชศาสตร์

โทร : 0-2218- 1065

อีเมล : ahs@chula.ac.th