คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture) ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

1.     สถาปัตยกรรมศาสตร์  (Architecture)

2.     สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

3.     การวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning)

4.     การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

5.     ภูมิสถาปัตยกรรม        (Landscape Architecture)

6.   เคหการ (Housing)

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

1.  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture (B.Arch.) 3  สาขาวิชาได้แก่

1.1 สถาปัตยกรรม  (Architecture)

1.2  สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

1.3    สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

2.  การวางผังเมืองบัณฑิต (ผ.บ.) Bachelor of Urban Planning (B.U.P.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

2.1   สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)

3.  การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต (ออ.บ.)  Bachelor of Industrial Design (B.I.D.) 1  สาขาวิชาได้แก่

3.1   การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

4.  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

4.1  การออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) (Communication Design)

5.  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) Bachelor of Landscape Architecture (B.L.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

5.1  ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

6.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  (หลักสูตร 4 ปี) Bachelor of Science (B.Sc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

6.1    การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)**  (Architectural Design)

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) Master of Architecture (M.Arch.) 2  สาขาวิชา ได้แก่

1.1     สถาปัตยกรรม  (Architecture)

1.2    การออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) (Architectural Design)

2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท..ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

2.1   สถาปัตยกรรม (Architecture)

3.  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)  Master of Urban and Regional Planning (M.U.R.P.) 3  สาขาวิชาได้แก่

3.1    การวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning)

3.2    การวางผังชุมชน (Community Planning)

3.3    การออกแบบชุมชนเมือง *  (Urban Design)

4.  การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ออ.ม.) Master of Industrial Design (M.I.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

4.1  การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

5.  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) Master of Landscape Architecture (M.L.A.) 1  สาขาวิชาได้แก่

5.1     ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

6.  เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) Master of Housing Development (M. H. D.)

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก

1.  สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.1   สถาปัตยกรรม (Architecture)

2.  การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต (ผ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1  สาขาวิชาได้แก่

2.1    การวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning)

 

หมายเหตุ

*  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มีผู้รับผิดชอบ 4 ภาควิชาคือ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม  การวางแผนภาคและเมือง และเคหการ

** สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ รับผิดชอบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทร : 0-2218- 4302