คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Arts) ประกอบด้วย 11 ภาควิชา ได้แก่

1.        บรรณารักษศาสตร์ (Library Science)

2.        ประวัติศาสตร์ (History)

3.        ปรัชญา  (Philosophy)

4.        ภาษาตะวันตก (Western Languages)

5.    ภาษาตะวันออก(Eastern Languages)

6.    ภาษาไทย (Thai)

7.        ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

8.        ภาษาอังกฤษ (English)

9.        ภูมิศาสตร์ (Geography)

10.      ศิลปการละคร (Dramatic Arts)

11.      วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)

 

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

1. อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)Bachelor of Arts (B.A.) 14  สาขาวิชาได้แก่

1.1. สารนิเทศศึกษา (Information Studies)

1.2. ประวัติศาสตร์(History)

1.3. ปรัชญา (Philosophy)

1.4. ภาษาฝรั่งเศส (French)

1.5. ภาษาเยอรมัน  (German)

1.6. ภาษาสเปน (Spanish)

1.7. ภาษาอิตาเลียน (Italian)

1.8. ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)

1.9. ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit)

1.10. ภาษาจีน (Chinese)

1.11. ภาษาไทย (Thai)

1.12. ภาษาอังกฤษ (English)

1.13. ภูมิศาสตร์ (Geography)

1.14. ศิลปการละคร (Dramatic Arts)

 

2.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

2.1 ภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ)(Language and Culture)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) Graduate Diploma  (Grad. Dip.) 1  สาขาวิชา ได้แก่

1.   การล่ามเพื่อชุมชน***** (Community Interpreting)

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) Master of Arts (M.A.) 18  สาขาวิชาได้แก่

1.1   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Library and Information Science)

1.2    ประวัติศาสตร์ (History)

1.3    ประวัติศาสตร์ศึกษา (Historical Studies)

1.4    ปรัชญา (Philosophy)

1.5    ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (French Language and Literature)

1.6    ภาษาเยอรมัน (German)

1.7   วรรณคดีญี่ปุ่น ( Japanese Literature)

1.8    ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ (Japanese as a Foreign Language)

1.9     ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit)

1.10   ภาษาจีน (Chinese)

1.11   ภาษาไทย (Thai)

1.12    ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

1.13     ภาษาอังกฤษ (English)

1.14     การแปลและการล่าม * (Translation and Interpretation)

1.15     ภูมิศาสตร์ (Geography)

1.16     ศิลปการละคร  (Dramatic Arts)

1.17     วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)

1 .18     ไทยศึกษา  (นานาชาติ) **  (Thai Studies)

 

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1  สาขาวิชาได้แก่

2.1    พุทธศาสน์ศึกษา ***(Buddhist Sudies)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 9  สาขาวิชาได้แก่

1. ประวัติศาสตร์ (History)

2.  ปรัชญา (Philosophy)

3.  ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (French Language and Literature)

4.  ภาษาเยอรมัน (German)

5.   ภาษาจีน  (Chinese)

6.   ภาษาไทย (Thai)

7.   ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

8.   วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ (Literature and Comparative Literature)

9.   ไทยศึกษา  (นานาชาติ) ** (Thai Studies)

 

หมายเหตุ

* สาขาวิชาการแปลและการล่าม มีภาควิชารับผิดชอบ 5 ภาควิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันตก ภาษาตะวันออก ภาษาไทย และภาษาศาสตร์

** สาขาวิชาไทยศึกษา มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศูนย์ไทยศึกษา

*** สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอักษรศาสตร์

**** สาขาวิชาภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาภาษาตะวันออก (สาขาวิชาภาษาจีน)

***** สาขาวิชาการล่ามเพื่อชุมชน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะอักษรศาสตร์

โทร : 0-2218- 4870