คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Faculty of Commerce and Accountancy) ประกอบด้วย 5 ภาควิชา

1. การบัญชี (Accounting)

2.  พาณิชยศาสตร์ (Commerce)

3.  การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)

4.  การตลาด (Marketing)

5.  สถิติ (Statistics)

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

1.  บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  Bachelor of Accountancy (B.Acc.) 1  สาขาวิชาได้แก่

1.1 การบัญชี (Accounting)

2.  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 5 สาขาวิชาได้แก่

2.1 การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurial Management)

2.2 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information Systems)

2.3 การธนาคารและการเงิน  (Banking and Finance)

2.4 การตลาด (Marketing)

2.5  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Management)
3.  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  Bachelor of Business Administration (B.B.A.)  2 สาขาวิชา ได้แก่

3.1    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (นานาชาติ)* (International Business Management)

3.2.  การบัญชี (นานาชาติ) *  (Accounting)

4.  สถิติศาสตรบัณฑิต (สต.บ.)  Bachelor of Science (Statistics) [B.S. (Statistics)] 4  สาขาวิชาได้แก่

4.1 สถิติประยุกต์ (Applied Statistics)

4.2 สถิติคณิตศาสตร์ (Mathematical Statistics)

4.3  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Information Technology for Business)

4.4 ประกันภัย (Insurance)

4.5  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Information Technology for Business)

4.6 ประกันภัย (Insurance)

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.  บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) Master of Accountancy (M.Acc.)

2.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

2.1  การบัญชี (Accountancy)

3.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.)  3 สาขาวิชา ได้แก่

3.1 บริหารธุรกิจ (Business Administration)

3.2 การจัดการการบิน (Aviation Management)

3.3 การจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ (Hospital and Health Care Management)

4.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) Master of Science  (M.S.) / (M.Sc.) 8 สาขาวิชา ได้แก่

4.1  สถิติ  (Statistics)

4.2   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ    (Information Technology in Business)

4.3   การประกันภัย (Insurance)

4.4   การเงิน (ภาษาอังกฤษ)  (Finance)

4.5   การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ  (Business Software Development)

4.6    การตลาด (Marketing)

4.7    การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

4.8   วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)  (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)

5.   การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)  Master of Management (M.M.)  1 สาขาวิชา ได้แก่

5.1    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ*  (นานาชาติ) (International Business Management)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Accountancy) [Ph.D.(Acc.)] 1  สาขาวิชาได้แก่

1.1   การบัญชี (Accountancy)

2.  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Doctor of Business Administration (D.B.A. 3  สาขาวิชาได้แก่

2.1  การจัดการ (Management)

2.2 การเงิน  (Finance)

2.3  การตลาด  (Marketing)

3.  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

3.1   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ**  (ภาษาอังกฤษ)  (Information Technology in Business)

3.2  การเงินเชิงปริมาณ (ภาษาอังกฤษ) (Quantitative Finance)

 

หมายเหตุ    * สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศระดับปริญญาโทรับผิดชอบโดยภาควิชาพาณิชยศาสตร์

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โทร : 0-2218-5758