คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts) ประกอบด้วย 5 ภาควิชา

1.  การประชาสัมพันธ์  (Public Relations)

2.  การสื่อสารมวลชน  (Mass Communication)

3.  วารสารสนเทศ (Journalism)

4.  วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication and Performing Arts)

5.  การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)

 

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

1. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts) [B.A.(Communication Arts)] 7  สาขาวิชาได้แก่

1.1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

1.2.  การโฆษณา (Advertising)

1.3. การกระจายเสียง (Broadcasting)

1.4. วารสารสนเทศ (Journalism)

1.5. วาทวิทยา (Speech Communication)

1.6. สื่อสารการแสดง (Performing Arts)

1.7. การภาพยนตร์และภาพนิ่ง(Motion Pictures and Still Photography)

2. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts (Communication Arts)[B.A.(Communication Arts)] 1 สาขาวิชา ได้แก่

2.1. การจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) (Communication Management)

 

หลักสูตรปริญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Arts (Communication Arts) [M.A. (Communication Arts)] 9  สาขาวิชาได้แก่

1.นิเทศศาสตรพัฒนาการ (Development Communication)

2.การโฆษณา (Advertising)

3.การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

4. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

5.วารสารสนเทศ (Journalism)

6. วาทวิทยา (Speech Communication)

7. สื่อสารการแสดง (Performing Arts)

8.  การภาพยนตร์(Film)

9.  การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (นานาชาติ) (Strategic Communication Management)

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Arts (Communication Arts) [M.A. (Communication Arts)]

 

หลักสูตรปริญญาเอก

                             นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1  สาขาวิชาได้แก่

1.    นิเทศศาสตร์ * (Communication Arts)

 

หมายเหตุ

-หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย 7 สาขาวิชา และหลักสูตรนานาชาติ 1 สาขาวิชา

– * สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก) อยู่ในความรับผิดชอบของคณะนิเทศศาสตร์ (5 ภาควิชา)

 

SearchForCourse
ติดต่อสอบถาม

คณะนิเทศศาสตร์

โทร : 0-2218-2205

อีเมล : commarts@chula.ac.th