คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry)  ประกอบด้วย 16 ภาควิชา ได้แก่

1.  กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
2.  จุลชีววิทยา (Microbiology)
3.  ชีวเคมี (Biochemistry)
4.  ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
5.  ทันตกรรมชุมชน (Community Dentistry)
6.  ทันตกรรมบดเคี้ยว  (Occlusion)
7.  ทันตกรรมประดิษฐ์( Prosthodontics)
8.  ทันตกรรมสำหรับเด็ก  (Pediatric Dentistry)
9.  ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
10.  ทันตพยาธิวิทยา  (Oral Pathology)
11.  ปริทันตวิทยา  (Periodontology)
12.  เภสัชวิทยา  (Pharmacology)
13.  รังสีวิทยา  (Radiology)
14.  เวชศาสตร์ช่องปาก(Oral Medicine)
15.  ศัลยศาสตร์ (Oral and Maxillofacial  Surgery)
16.   สรีรวิทยา  (Physiology)

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) หลักสูตร 6 ปี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Graduate Diploma in Clinical Sciences[Grad.Dip.in Clin.Sc. (…)] 5 สาขาวิชา ได้แก่

1.  ทันตกรรมประดิษฐ์  (Prosthodontics)
2.  ทันตกรรมหัตถการ  (Operative Dentistry)
3.  วิทยาเอ็นโดดอนต์  (Endodontology)
4.  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก***  (Oral Diagnostic Sciences)
5.  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(Oral and Maxillofacial Surgery)

หลักสูตรปริญญาโท
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 12 สาขาวิชา ได้แก่

1.  ชีววิทยาช่องปาก * (Oral Biology)
2.  ทันตกรรมจัดฟัน  (Orthodontics)
3.  ทันตกรรมบดเคี้ยวและ ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า  (Occlusion and Orofacial Pain)
4.  ทันตกรรมประดิษฐ์(Prosthodontics)
5.  ทันตกรรมสำหรับเด็ก  (Pediatric Dentistry)
6.  ทันตกรรมหัตถการ  (Operative Dentistry)
7.  วิทยาเอ็นโดดอนต์  (Endodontology)
8.  ปริทันตศาสตร์ (Periodontics)
9.  รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า  (Oral and Maxillofacial Radiology)
10.  เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)
11. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  (Oral and Maxillofacial Surgery)
12. ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม  (นานาชาติ)  (Esthetic Restorative and Implant Dentistry)

 

– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง-วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Higher.Grad.Dip.in Clin. Sc.)  9 สาขาวิชา ได้แก่

1.   ทันตกรรมจัดฟัน  (Orthodontics)
2.   บูรณะช่องปากและใบหน้า  (Maxillofacial Prosthetics)
3.  การฟื้นฟูสภาพฟันทั้งปาก  (Full Mouth Rehabilitation)
4.   ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
5.   ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
6.   ทันตกรรมหัตถการ  (Operative Dentistry)
7.   วิทยาเอ็นโดดอนต์(Endodontology)
8. ปริทันตวิทยา  (Periodontology)
9.  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก*** (Oral Diagnostic Sciences)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

1.  ชีววิทยาช่องปาก **  (Oral Biology)
2.  ทันตสาธารณสุข (นานาชาติ) (Dental Public Health)
3.  ทันตกรรมประดิษฐ์  (Prosthodontics)

หมายเหตุ

* สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (ระดับปริญญาโท) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีวเคมี ทันตกรรมบดเคี้ยว และเวชศาสตร์ช่องปาก
** สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (ระดับปริญญาเอก) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี ทันตพยาธิวิทยา เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา
*** สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตพยาธิวิทยา รังสีวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยว

 

SearchForCourse

 

 

 

ติดต่อสอบถาม
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร : 0-2218-8705