คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) ไม่มีการแบ่งภาควิชา ซึ่งมีหลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

 

หลักสูตรปริญญาตรี

1.  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)

2.  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.)  1 สาขาวิชา ได้แก่

1.   เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)  (Economics)

หลักสูตรปริญญาโท

1.  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) Master of Economics (M.Econ.) 1  สาขาวิชาได้แก่

1.1    เศรษฐศาสตร์  (Economics)

2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 1  สาขาวิชาได้แก่

2.1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ  (นานาชาติ) (Health Economics and Health Care Management)

3.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 4  สาขาวิชา ได้แก่

3.1    เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ  (นานาชาติ) (International Economics and Finance)

3.2        เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (นานาชาติ) (Business and Managerial Economics)

3.3        เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ) (Labour Economics and Human Resource Management)

3.4     เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy)

หลักสูตรปริญญาเอก

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศ.ด.) Doctor of Philosophy (Economics) Ph.D. (Economics) 1  สาขาวิชาได้แก่

  1. เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) (Economics)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร : 0-2218-6255

อีเมล : econs@chula.ac.th