คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education)  ประกอบด้วย 6  ภาควิชา ได้แก่

1.  หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)

2.  เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (Educational Communication and Technology)

3.  ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา (Art, Music and Dance Education)

4.  นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา  (Educational Policy, Management, and Leadership)

5.   การศึกษาตลอดชีวิต(Lifelong Education)

6.  วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา(Educational Research and Psychology)

 

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.) 10  สาขาวิชา ได้แก่

1. การศึกษาปฐมวัย* (Early Childhood Education)

2. ประถมศึกษา* (Elementary Education)

3. มัธยมศึกษา* (Secondary Education)

4. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)

5. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

6. ศิลปศึกษา* (Art Education)

7. ดนตรีศึกษา* (Music Education)

8. ธุรกิจศึกษา* (Business Education)

9. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)

10. จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ (Counseling Psychology, Guidance and Special Education)

 

หลักสูตรปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) Master of Education (M.Ed.) 21  สาขาวิชาได้แก่

1.การศึกษาปฐมวัย(Early Childhood Education)

2.ประถมศึกษา (Elementary Education)

3.พลศึกษา  (Physical Education)

4.สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)

5.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) (Teaching English as a Foreign Language)

6.การศึกษาคณิตศาสตร์ (Mathematics Education)

7.การสอนภาษาไทย (Teaching Thai Language)

8.การศึกษาวิทยาศาสตร์(Science Education)

9. การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies)

10. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)

11. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)

12. ศิลปศึกษา (Art Education)

13. ดนตรีศึกษา (Music Education)

14. บริหารการศึกษา (Educational Administration)

15. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (Supervision and Curriculum Development)

16. พัฒนศึกษา (Development Education)

17.   การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)

18.  การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)

19. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)

20. สถิติการศึกษา (Educational Statistics)

21.   จิตวิทยาการศึกษ (Educational Psychology)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ป.บัณฑิตชั้นสูง) Higher Graduate Diploma (Higher Grad. Dip.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.   การจัดการอุดมศึกษา (นานาชาติ) (Higher Education Management)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 12  สาขาวิชาได้แก่

1.    การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)

2.    สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)

3.    เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology  and  Communications)

4.    หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)

5.  ศิลปศึกษา (Art Education)

6.  บริหารการศึกษา  (Educational Administration)

7.  พัฒนศึกษา (Development Education)

8.  อุดมศึกษา (Higher Education)

9.   การศึกษานอกระบบโรงเรียน(Non-Formal Education)

10.  การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)

11.  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)

12.  จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)

 

หมายเหตุ  * เปิดสอนโปรแกรมเกียรตินิยมด้วย  เริ่มรับนิสิตเข้าโปรแกรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะครุศาสตร์

โทร : 0-2218-2526