คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) ประกอบด้วย 4 ภาควิชา

1.  ดุริยางคศิลป์ (Music)

2.     ทัศนศิลป์ (Visual Arts)

3.     นาฏยศิลป์ (Dance)

4.     นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.) 4  สาขาวิชาได้แก่

1. ดุริยางคศิลป์ (Music)  มี 2 วิชาเอก คือ

1.1. ดุริยางคศิลป์ไทย (Thai Music)

1. 2. ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music)

2. ทัศนศิลป์  (Visual Arts)

3. นาฏยศิลป์ (Dance)

4. นฤมิตศิลป์  (Creative Arts)

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.)2  สาขาวิชาได้แก่

1.1  ดุริยางค์ไทย (Thai Music)

1.2  นาฏยศิลป์ไทย (Thai Dance)

2.     ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) Master of Fine and Applied Arts (M.F.A) 2  สาขาวิชาได้แก่

2.1  นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)

2.2  ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

1.   ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.)  Doctor of Fine and Applied Arts (D.F.A.)

2.  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1  สาขาวิชาได้แก่

2.1  นาฏยศิลป์ไทย (Thai Theater Dance)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร : 0-2218-4561

อีเมล : faa@chula.ac.th