คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)  ซึ่งมีหลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) Master of Laws (LL.M.) 3  สาขาวิชาได้แก่

1.1 นิติศาสตร์ (Laws)

1.2 กฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ) (Business Law)

1.3 กฎหมายการเงินและภาษีอากร (Finance and Tax Laws)

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1  สาขาวิชาได้แก่

2.1 กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) Doctor of Jurisdical Science (J.S.D.) 1  สาขาวิชาได้แก่

1.    นิติศาสตร์ (Laws)

 

SearchForCourse

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะนิติศาสตร์

โทร : 0-2218-2017

อีเมล : llmbusinesslaw@chula.ac.th