คณะแพทยศาสตร์(Faculty of Medicine) ประกอบด้วย 21 ภาควิชา

1.  กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

2.  จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)

3.  จุลชีววิทยา  (Microbiology)

4.  นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)

5.  ปรสิตวิทยา (Parasitology)

6.  พยาธิวิทยา  (Pathology)

7.  เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  (Preventive and Social  Medicine)

8.  สรีรวิทยา (Physiology)

9.  กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)

10.  จักษุวิทยา  (Ophthalmology)

11.  ชีวเคมี (Biochemistry)

12.  เภสัชวิทยา (Pharmacology)

13.  รังสีวิทยา (Radiology)

14.  วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)

15.  เวชศาสตร์ชันสูตร(Laboratory Medicine)

16.  ศัลยศาสตร์ (Surgery)

17.  ออร์โธปิดิกส์ Orthopedics)

18.  เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)

19.  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

20.  โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

21.  อายุรศาสตร์ (Medicine)

 

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (M.D.) หลักสูตร 6 ปี

 

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 10 สาขาวิชา ได้แก่

1.  สุขภาพจิต (Mental Health)

2.  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology)

3.  การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ  (Health Research and Management)

4  ชีวเคมีทางการแพทย์  (Medical Biochemistry)

5.  ฉายาเวชศาสตร์ (Medical Imaging)

6.  อายุรศาสตร์ (Medicine)

7. วิทยาศาสตร์การแพทย์*  (Medical Sciences)

8. การพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ)  (Health Development) **

9. เวชศาสตร์การกีฬา *** (Sports Medicine)

10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) *****  (Medical Sciences)

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

                                                         ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences (Higher.Grad.Dip.of Clin. Sc.) 29 สาขาวิชา ได้แก่

1.  จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) (2552)

2.  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (2545)  (Child and Adolescent Psychiatry)

3.  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นขั้นสูง (2554)  (Advanced Child and Adolescent  Psychiatry)

4.  นิติเวชศาสตร์ (2555)  (Forensic Medicine)

5.  พยาธิวิทยา  (2552) (Pathology)

6.  กุมารเวชศาสตร์  (Pediatrics) (2555)

7.  จักษุวิทยา (Ophthalmology) (2552)

8.  รังสีวิทยา (Radiology) (2552)

9.  วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) (2552)

10.  พยาธิวิทยาคลินิก  (Clinical   Pathology) (2552)

11.  ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) (2547)

12.  ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) (2553)

13.  ศัลยศาสตร์  (Surgery) (2553)

14.  ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)  (2552)

15.  ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urologic Surgery) (2552)

16.  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  (Plastic Surgery) (2552)

17.  ศัลยศาสตร์ทรวงอก (Cardiothoracic Surgery) (2553)

18.  กุมารศัลยศาสตร์  (Pediatric Surgery) (2552)

19.  ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery) (2552)

20.  ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) (2552)

21.  เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) (2552)

22.  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (Obstetrics and Gynecology) (2552)

23.  โสต ศอ นาสิกวิทยา (2552)  (Otolaryngology)

24.  อายุรศาสตร์ทั่วไป (2545)  (General  Medicine)

25.  อายุรศาสตร์ (2552)  (Internal Medicine)

26.  ตจวิทยา (Dermatology) (2556)

27.  เวชศาสตร์ครอบครัว**** (2556)  (Family Medicine)

28.  โรคลมชัก******* (Epilepsy) (2553)

29.  ฟิสิกส์การแพทย์  (2554)  (Medical Physics)

หลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 7 สาขาวิชา ได้แก่

1.  เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)

2.  การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ  (Health Research and Management)

3.  ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)

4.  อายุรศาสตร์ (Medicine)

5.  วิทยาศาสตร์การแพทย์******  (Medical Sciences)

6.  วิทยาศาสตร์การแพทย์  (นานาชาติ)*****  (Medical Sciences)

7.  ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี  (นานาชาติ) ******** (Biomedical Sciences and Biotechnology)

หมายเหตุ

*  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 8 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ปรสิตวิทยา สรีรวิทยา และอายุรศาสตร์

**  สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ) ไม่สังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง แต่อยู่ในความรับผิดชอบของ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาสรีรวิทยา ชีวเคมี ออร์โธปิดิกส์ฯ และอายุรศาสตร์  และขอความร่วมมือกับ หน่วยงานในจุฬาฯ 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาลัยการสาธารณสุข

***  สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาสรีรวิทยา ชีวเคมี ออร์โธปิดิกส์ฯ และอายุรศาสตร์

****  สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จักษุวิทยา และวิสัญญีวิทยา

*****  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา

******  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาเอก  มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา

*******  สาขาวิชาโรคลมชัก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ และศูนย์โรคลมชัก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

********  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มีหน่วยงานรับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา และจุลชีววิทยาเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์  และ School of Biological Sciences, University of Liverpool ประเทศอังกฤษ

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์
โทร : 0-2256-4000, 0-2256-4183