คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ไม่มีการแบ่งภาควิชา ซึ่งมีหลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

 

หลักสูตรปริญญาโท

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) Master of Nursing Science (M.N.S.)  4 สาขาวิชา ได้แก่

1.   การบริหารการพยาบาล  (Nursing Administration)

2.   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  (Mental Health and Psychiatric Nursing)

3.   พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พย.ด.) Doctor Of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.   พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)  (Nursing Science)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์

โทร : 0-2218-1128 ,0-2218-1131