คณะเภสัชศาสตร์(Faculty of Phamaceutical Science) ประกอบด้วย 7 ภาควิชา

1.  วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม  (Pharmaceutics and Industrial Pharmacy)

2.  เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice)

3.  อาหารและเภสัชเคมี (Food and Pharmaceutical chemistry)

4.  เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany)

5.  เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา  (Pharmacology and Physislogy)

6.  ชีวเคมีและจุลชีววิทยา (Biochemistry and Microbiology)

7.  เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร(Social and Administrative Pharmacy)

 

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) Doctor of Pharmacy  (Pharm. D.)  หลักสูตร 6 ปี  2 สาขาวิชา ได้แก่

1.  เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences)

2.  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

หลักสูตรปริญญาโท

1.เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)  Master of Science in Pharmacy (M.Sc. in Pharm.) 10  สาขาวิชาได้แก่

1.1  เภสัชกรรม (Pharmaceutics)

1.2  เภสัชอุตสาหกรรม  (Industrial Pharmacy)

1.3  เภสัชกรรมคลินิก  (Chinical Pharmacy)

1.4  เภสัชเคมี  (Pharmaceutical Chemistry)

1.5  อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์ (Food Chemistry and Medical Nutrition)

1.6  เภสัชเวท  (Pharmacognosy)

1.7   เภสัชพฤกษศาสตร์  (Pharmaceutical Botany)

1.8  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)

1.9  สรีรวิทยา  (Physiology)

1.10  จุลชีววิทยา  (Micriology)

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  Mater of Science (M.Sc.) 4  สาขาวิชา ได้แก่

2.1   เทคโนโลยีเภสัชกรรม  (นานาชาติ)  (Pharmaceutical Technology)

2.2   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Science) 

2.3   ชีวเวชเคมี (Biomedical Chemistry)

2.4   เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร  (นานาชาติ)  (Social and Administrative  Pharmacy)

หลักสูตรปริญญาเอก

                             1.  เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3  สาขาวิชา ได้แก่

1.1  เภสัชกรรม (Pharmaceutics)

1.2  การบริบาลทางเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Care)

1.3   เภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)

2.  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 6  สาขาวิชาได้แก่

2.1   เทคโนโลยีเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Technology)

2.2   เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Pharmaceutical Chemistry and Natural  Products)

2.3   เภสัชเวท (Pharmacognosy)

2.4   เภสัชศาสตร์ชีวภาพ * (Biopharmaceutical Sciences)

2.5   ชีวเวชเคมี (Biomedical Chemistry)

2.6  เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) (Social and Administrative Pharmacy)

 

หมายเหตุ

* สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพระดับปริญญาเอก มีภาควิชารับผิดชอบ 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา และภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 0-2215-0871-7

อีเมล : info@pharm.chula.ac.th