คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science) ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ได้แก่

1.  การปกครอง (Government)

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

3.  รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

4.  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology)

 

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Arts (Political Science) [B.A. (Political Science)] 4  สาขาวิชา ได้แก่

1. การปกครอง (Government)

2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

3. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology)

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) Master of Arts  (M.A.) 3  สาขาวิชา ได้แก่

1.1 การปกครอง (Government)

1.2 การเมืองและการจัดการปกครอง (Politics and Governance)

1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

2.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.) 1  สาขาวิชา ได้แก่

2.1  รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

3.  สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สค.ม.) Master of Arts  (M.A.) 1  สาขาวิชา ได้แก่

3.1  สังคมวิทยา (Sociology)

4.  มานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มน.ม.) Master of Arts (Anthropology)  [M.A. (Anthropology)]  1  สาขาวิชาได้แก่

4.1  มานุษยวิทยา (Anthropology)

5.   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

5.1  การพัฒนาระหว่างประเทศ (นานาชาติ)* (International Development Studies)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) Doctor of Philosophy  (Ph.D.) 1  สาขาวิชา ได้แก่

1. รัฐศาสตร์ (Political Science)

 

หมายเหตุ      * สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) อยู่ในความรับผิดชอบของคณะรัฐศาสตร์

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะรัฐศาสตร์
โทร : 0-2218-7250, 0-2218-7256

อีเมล : ratthasatchula@gmail.com