คณะจิตวิทยา (Faculty of Psychology) ไม่มีการแบ่งภาควิชา ซึ่งมีหลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

 

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)Bachelor of Science (B.S.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

1.  จิตวิทยา (Psychology)

2.  วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ)  (Psychological Science)

หลักสูตรปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 5  สาขาวิชาได้แก่

1.  จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)

2.  จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)

3.  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  (Industrial and Organizational Psychology)

4.  จิตวิทยา (Psychology)

5.  จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) (Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.  จิตวิทยา     (Psychology)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะจิตวิทยา

โทร : 0-2218-1195

อีเมล : psy@chula.ac.th