คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) ประกอบด้วย 14 ภาควิชา ได้แก่

1.     คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer Science)

2.     เคมี (Chemistry)

3.     ชีววิทยา (Biology)

4.     ฟิสิกส์ (Physics)

5.     พฤกษศาสตร์ (Botany)

6.  เคมีเทคนิค (Chemical Technology)

7.  ธรณีวิทยา (Geology)

8.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science)

9.  วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

10.  ชีวเคมี (Biochemistry)

11.  วัสดุศาสตร์ (Material Science)

12.  จุลชีววิทยา (Microbiology)

13.  วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ (Photographic Science and Printing Technology)

14.  เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.) 19  สาขาวิชาได้แก่

1.  คณิตศาสตร์ (Mathematics)

2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

3.  เคมี (Chemistry)

4.  เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) (Applied Chemistry)

5.  ชีววิทยา (Biology)

6.   สัตววิทยา (Zoology)

7.  ฟิสิกส์ (Physics)

8.  พฤกษศาสตร์ (Botany)

9.  พันธุศาสตร์ (Genetics)

10. เคมีวิศวกรรม (Chemical Engineering)

11. ธรณีวิทยา (Geology)

12.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)

13.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

14.  วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

15. ชีวเคมี (Biochemistry)

16.  วัสดุศาสตร์ (Materials Science)

17.  จุลชีววิทยา (Microbiology)

18.  เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology)

19.  เทคโนโลยีทางอาหาร  (Food Technology)

 

 

 

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 25  สาขาวิชา ได้แก่

1.  คณิตศาสตร์ (Mathematics)

2.  คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and  Computational Science)

3.  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (Computer Science and Information Technology)

4.   เคมี (Chemistry)

5.   สัตววิทยา (Zoology)

6.    ฟิสิกส์ (Physics)

7.   พฤกษศาสตร์ (Botany)

8.   พันธุศาสตร์ (Genetics)

9.   เคมีเทคนิค (Chemical Technology)

10.  เทคโนโลยีเชื้อเพลิง (Fuel Technology)

11.  ธรณีวิทยา (Geology)

12.  โลกศาสตร์ (Earth Sciences)

13.  วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

14.  ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)

15.   เทคโนโลยีเซรามิก (Ceramic Technology)

16.    วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (Applied Polymer Science and Textile  Technology)

17.   จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์  (Microbiology and Microbial Technology)

18.    เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology)

19.    เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)

20.    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (นานาชาติ) (Food Science and Technology)

21.   ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์** (Petrochemistry and Polymer Science)

22.    เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ *** (Pulp and Paper Technology)

23.     เทคโนโลยีชีวภาพ **** (Biotechnology)

24.     มาตรวิทยา *****  (Metrological Science)

25.    ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (นานาชาติ)  (Petroleum Geoscience)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 20  สาขาวิชา ได้แก่

1.  คณิตศาสตร์ (Mathematics)

2.   คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and  Computational Science)

3.  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)                  (Computer Science and Information Technology)

4.   เคมี (Chemistry)

5.  สัตววิทยา (Zoology)

6.   ฟิสิกส์ (Physics)

7.  พฤกษศาสตร์ (Botany)

8.   เคมีเทคนิค (Chemical Technology)

9.  ธรณีวิทยา (Geology)

10.  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  (Marine Science)

11.  ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)

12.  วัสดุศาสตร์ (Materials Science)

13.  จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology)

14.  เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology)

15.  เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)

16.   วิทยาศาสตร์มหโมเลกุล* (Macromolecular Science)

17.   ปิโตรเคมี*  (Petrochemistry)

18.  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ******  (Biological Sciences)

19.  เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

20.  เทคโนโลยีการเกษตร (นานาชาติ) *******  (Agricultural Technology)

 

หมายเหตุ

* สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล และสาขาวิชาปิโตรเคมี  ระดับปริญญาเอก มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์

** สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ

*** สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ  ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ ภาควิชาเคมีเทคนิค และภาควิชาพฤกษศาสตร์

**** สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร ชีวเคมี  พฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ทั้งนี้ได้แก้ไขชื่อ (จากเดิม เทคโนโลยีทางชีวภาพ) เมื่อปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2542

***** สาขาวิชามาตรวิทยา  ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และธรณีวิทยา

****** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีววิทยา ชีวเคมี และพฤกษศาสตร์

******* สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และจุลชีววิทยา

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์
โทร : 0-2218-5000