คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (Faculty of  Sports Science) ใม่มีการแบ่งภาควิชา ซึ่งมีหลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor of Science (Sports Science) B.Sc. (Sports Science) 1 สาขาวิชาได้แก่

1.  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and Exercise Science)

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.  วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)

หลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  1. วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทร : 0-2218-1032

อีเมล : spscmail@chula.ac.th