คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of  Veterinary Science) ประกอบด้วย 10 ภาควิชา ได้แก่

1.      กายวิภาคศาสตร์ (Veterinary Anatomy)

2.     พยาธิวิทยา (Veterinary Pathology)

3.      เภสัชวิทยา (Veterinary Pharmacology)

4.     ศัลยศาสตร์ (Veterinary Surgery)

5.      สรีรวิทยา (Veterinary Physiology)

6.     สัตวบาล (Animal Husbandry)

7.     สูติศาสตร์ – เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (Obstetrics Gynaecology and Reproduction)

8.     อายุรศาสตร์ (Veterinary Medicine)

  1. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)

10.  จุลชีววิทยา (Microbiology)

หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยคณะ ได้แก่

หลักสูตรปริญญาตรี

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.) หลักสูตร 6 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์-คลินิก) Graduate Diploma of Veterinary Clinical Sciences (Grad. Dip. of Vet Clin.Sci.)

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 10  สาขาวิชาได้แก่

1. พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pathobiology)

2.  เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์  (Veterinary Pharmacology)

3.  ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์  (Veterinary Surgery)

4.  สรีรวิทยาการสัตว์  (Animal Physiology)

5.  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)

6.  อาหารสัตว์ (Animal Nutrition)

7.  วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)

8.  อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)

9.  สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)

10.  ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences)

หลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Docter of Philosophy (Ph.D.) 6 สาขาวิชาได้แก่

1.  พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์  (Veterinary Pathobiology)

2.  สรีรวิทยาการสัตว์ (Animal Physiology)

3.  วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)

4.  อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)

5.  สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)

6.  ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โทร : 0-2218- 7771,0-2218-9776