บัณฑิตวิทยาลัย  (Graduate School) มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ ได้แก่

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  Master of Science (M.Sc.) 12  สาขาวิชา ได้แก่

1.1  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)

1.2  สรีรวิทยา (Physiology)

1.3  เภสัชวิทยา (Pharmacology)

1.4  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

1.5  การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (Hazardous Substance and Environmental Management)

1.6  เพศศาสตร์  (Human Sexuality)

1.7  การจัดการด้านโลจิสติกส์  (Logistics Management)

1.8  ทันตชีววัสดุศาสตร์  (Dental Biomaterials Science)

1.9  ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation  Management)

1.10  การบริหารกิจการทางทะเล (Maritime Administration)

1.11  เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (Enery Technology and Management)

 

2.     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.)  9  สาขาวิชา ได้แก่

2.1     ยุโรปศึกษา (นานาชาติ)  (European Studies)

2.2     การจัดการทางวัฒนธรรม (นานาชาติ) (Cultural Management)

2.3      การจัดการทางวัฒนธรรม* (Cultural Management)

2.4     เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  (นานาชาติ)(Southeast Asian Studies)

2.5     ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ) (English as an International Language)

2.6    พัฒนามนุษย์และสังคม (Human and Social Development)

2.7    เกาหลีศึกษา (นานาชาติ) (Korean Studies)

2.8    สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ) (Environment, Development and Sustainability)

2.9     รัสเซียศึกษา  (นานาชาติ) (Russian Studies)

หลักสูตรปริญญาเอก

1.  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)  Doctor of Philosophy (Ph.D.)   11  สาขาวิชา ได้แก่

1.1    จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)

1.2    สรีรวิทยา (Physiology)

1.3    เภสัชวิทยา (Pharmacology)

1.4    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enveronmental Science)

1.5    การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (Hazardous Substance and Environmental Management)

1.6     การจัดการด้านโลจิสติกส์ (นานาชาติ) (Logistics Management)

1.7   ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sicences)

1.8    ทันตชีววัสดุศาสตร์  (Dental Biomaterials Science)

1.9   วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (นานาชาติ) (Nanoscience and Technology)

1.10    ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation  Management)

2.   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

2.1    ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  (นานาชาติ)   (English as an International Language)

2.2    สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ)    (Environment, Development and Sustainability)

ค้นหารายวิชาการที่เปิดสอน

 

SearchForCourse

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร : 0-2218- 3501

อีเมล : grad@chula.ac.th