สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business Administration)  มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ ได้แก่

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)  Graduate Diploma  (Grad. Dip.)  1  สาขาวิชา ได้แก่

1.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ)  (Human Resource Management)

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.) 1  สาขาวิชา ได้แก่

1.1 บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)  (Business Administration)

2.     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (Executive) (M.B.A.) 1  สาขาวิชาได้แก่

2.1 การจัดการ (นานาชาติ) (Management)

3.     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  Master of Science (M.Sc.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

3.1   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ)  (Human Resource Management)

3.2     บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) (Business Administration)

หลักสูตรปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) Doctor of Philosoplcy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.   บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) (Business Administration)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

โทร : 0-2216-8833

อีเมล : PR@Sasin.Edu