วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (The Petroleum and Petrochemical College) มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ ได้แก่

 

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.S.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

1.  เทคโนโลยีปิโตรเคมี (นานาชาติ) (Petrochemical Technology)

2.  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (นานาชาติ) (Polymer Science)

3.  เทคโนโลยีปิโตรเลียม (นานาชาติ) (Petroleum Technology)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

1.  เทคโนโลยีปิโตรเคมี (นานาชาติ) (Petrochemical Technology)

2.  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (นานาชาติ) (Polymer Science)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

โทร : 0-2218- 4110-11

อีเมล : petro@chula.ac.th