สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (The School of Agricultural Resource (SAR)  มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ ได้แก่

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  Bachelor of Arts  (B.A.)  1  สาขาวิชา ได้แก่

1.    การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (Agricultural Resources Administration)

 

SearchForCourse

 

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

โทร : 02-218- 9832-3

อีเมล :     cusar@chula.ac.th