ระดับปริญญาตรี


ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หรือสูงกว่า

การสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

ภาคในเวลาราชการ
1. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางระบบ INTERNET ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยคีย์ข้อมูลได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษา) เลือกขั้นตอนการสมัคร
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมใบแจ้งการชำระเงิน
3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ ผ่านธนาคารสาขาวิชาละ 500 บาท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. เอกสารประกอบการสมัครฯ มีดังนี้

  • ใบสมัครที่พิมพ์ได้จากข้อ 2 ติดรูป หรือ scan ลงในใบสมัคร พร้อมลงนามให้เรียบร้อย
  • ใบแจ้งการชำระเงินที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร และวันที่ชำระเงิน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนา Transcript 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP , TOEFL , IELT ) ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ของแต่ละสาขาวิชา

*ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่คืนเอกสารและหลักฐานการสมัครใดๆทั้งสิ้น*

5. ส่งเอกสารตาม ข้อ 4 ทางไปรษณีย์ที่ กลุ่มสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
( ดูข้อมูลจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัคร ฯ)

  • สำหรับหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตรในเวลาราชการอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรนานาชาติ
  • กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางระบบ INTERNET พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามเงื่อนไขของหลักสูตรและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่หลักสูตรที่ต้องการสมัคร โดยดูข้อมูลจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ เมื่อสมัครในระบบเรียบร้อยแล้วต้องปริ้นเอกสารออกมาจากระบบทั้งหมด
  • หมายเหตุ หากผู้สมัครมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมหลักจากที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แล้ว เพื่อให้หลักสูตรได้รับเอกสารและไม่สูญหายระหว่างทางจึงขอให้ผู้สมัคร ส่งเอกสารไปยังสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาที่สมัครให้ชัดเจน

เมื่อสมัครในระบบเรียบร้อยแล้วต้องปริ้นเอกสารออกมาจากระบบทั้งหมด

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย 0-2218-3502-5

หรือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/th/admission.php