ระดับปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรีมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด โดยในแต่ละหลักสูตรปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุกๆ สาขาวิชา และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้

ในหลักสูตรปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิธีการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตใหม่ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปิดและกระจายโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/ และ

ที่กิจการวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.academic.chula.ac.th/thaiver/ หรือโทร. 0-2218-0209-10

 


ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือสูงกว่า
ผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก หรือสูงกว่า สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อได้ที่  http://www.grad.chula.ac.th/th/index.php และสามารถติดตามข่าวสาร ขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือสูงกว่าได้ ที่นี  หรือโทร. 02-218-3501 หรือ E-mail: grad@chula.ac.th

นอกจากนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP  โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/ หรือโทร. 02-218-3717

 


หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการศึกษาที่ดีเลิศ จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการไว้วางใจและได้รับรางวัลในสาขาวิชาต่างๆ อย่างมากมาย นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครชาวต่างชาติ สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ได้ โดยในปัจจุบันมีนิสิตชาวต่างชาติศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ผู้สมัครชาวต่างชาติสามารถที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนซึมซับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังเปิดหลักสูตรเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Intensive Thai Program) ให้แก่ผู้สมัครชาวต่างชาติที่สนใจอีกด้วย โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่ Intensive Thai Program คณะอักษรศาสตร์ หรือโทร. 02-218-4640

นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ผู้สมัครชาวต่างชาติสามารถเข้ามามีส่วนร่วม เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงได้มีโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา และฝึกงานกับหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาต่างๆ อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรณีที่เป็นผู้สมัครต่างชาติ ได้ที่คณะที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 


 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง