Upcoming Event

Sunday, August 20, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
 • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula startup league

16042

8/15 - 8/21

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลภายนอก
 • Location: คณะอักษรศาสตร์
 • Tags: chula

932

Monday, August 21, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
 • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula startup league

16042

8/15 - 8/21

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลภายนอก
 • Location: คณะอักษรศาสตร์
 • Tags: chula

932

8:30 - 16:00

สัมมนา เรื่อง "on Japan-Thailand-ASEAN: SDGs Partnership​"​​

597

9:00 - 17:30

กิจกรรม “ดีเอสไอ แคมปัส ทัวร์”
 • Location: โถงใต้อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: dsi campus tour

129

Tuesday, August 22, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
 • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula startup league

16042

Wednesday, August 23, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
 • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula startup league

16042

8:30 - 12:00

กิจกรรมประชาสัมพันธ์" กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของงาน PR"
 • Location: ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
 • Tags: cu pr

117

12:15 - 13:15

สนทนาเรื่อง "ประสบการณ์พุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา"
 • Location: ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 • Tags: chula

525

Thursday, August 24, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
 • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula startup league

16042

7:00 - 12:00

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยของจุฬาฯ ประจำปี 2560
 • Location: เรือนไทย จุฬาฯ
 • Tags: cu art culture

57

Friday, August 25, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
 • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula startup league

16042

8:30 - 14:00

เสวนาวิชาการ เรื่อง “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ”
 • Location: ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 • Tags: chula

595

Saturday, August 26, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

Sunday, August 27, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

Monday, August 28, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

Tuesday, August 29, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

Wednesday, August 30, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

Thursday, August 31, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

Friday, September 01, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

Saturday, September 02, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

Sunday, September 03, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186

Monday, September 04, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

91186