Event List

Sunday, May 07, 2017

3/14 - 6/16

นิทรรศการ " ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ" ฉลอง 100 ปีจุฬาฯ
  • Location: ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • Tags: art exhibition chula

138139

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

336051

5/3 - 5/23

นิทรรศการ “Presenter of Thaiart”
  • Location: หอศิลป์จามจุรี
  • Tags: chula

29328

5/5 - 5/27

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ “ไกรทอง เดอะแพนโท”
  • Location: หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • Tags: cu art culture

30186