Event List

Saturday, June 03, 2017

3/14 - 6/16

นิทรรศการ " ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ" ฉลอง 100 ปีจุฬาฯ
  • Location: ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • Tags: art exhibition chula

136507

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

331960

5/16 - 6/5

นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง”
  • Location: ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 อาคารจามจุรี 8
  • Tags: art

28024

13:00 - 17:00

ปาฐกถาพิเศษ "สู่โลกกว้างต้องสร้างองค์ความรู้ด้านภาษา"
  • Location: อาคารมหาจักรีสิรินธร
  • Tags: cu100 chula

2824