Event List

Saturday, June 10, 2017

3/14 - 6/16

นิทรรศการ " ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ" ฉลอง 100 ปีจุฬาฯ
  • Location: ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • Tags: art exhibition chula

138062

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

335704

6/8 - 6/27

นิทรรศการ “สุข พอดี” (Live a Simpler Life)
  • Location: หอศิลป์จามจุรี
  • Tags: chula

20494

6/9 - 6/19

นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม”
  • Location: ห้องนิทรรศการ 1 หอศิลป์จามจุรี
  • Tags: exhitbition

13129