Event List

Tuesday, July 18, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

336274

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
  • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Tags: chula startup league

49592

10:00 - 12:30

แถลงข่าวการประชุมนานาชาติ “APrIGF 2017” และเวทีจุฬาฯ เรื่อง "พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0(?)”
  • Location: ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาฯ
  • Tags: aprigf 2017

1115

7/19 - 7/21

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม”
  • Location: โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  • Tags: chulapress

4229