Event List

Wednesday, August 23, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

350607

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
  • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Tags: chula startup league

51753

8:30 - 12:00

กิจกรรมประชาสัมพันธ์" กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของงาน PR"
  • Location: ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
  • Tags: cu pr

1358

12:15 - 13:15

สนทนาเรื่อง "ประสบการณ์พุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา"
  • Location: ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • Tags: chula

1839