Event List

Friday, September 08, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

293520

9/2 - 9/15

ปาฐกถา อักษราภิวัตน์ เรื่อง "ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา"
  • Location: ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • Tags: cu100 chula

12934

9/4 - 9/21

นิทรรศการ "Connect & Combine"
  • Location: ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Tags: connect & combine

17449

9/4 - 9/30

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”
  • Location: ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
  • Tags: chula boi

25625

9/6 - 9/8

รัฐศาสตร์ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11
  • Location: อาคารเกษม อุทยานิน
  • Tags: ฺbook fair

3779

9/8 - 9/29

นิทรรศการ “The Santiniketan Inspiration Revisited”
  • Location: ห้องนิทรรศการ ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม
  • Tags: chula

6635