Event List

Tuesday, October 10, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

351097

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

41695

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

48809

9/26 - 11/30

นิทรรศการ “พระบรมราชูปถัมภก .. แผ่ปกพสกจุฬาฯ”
  • Location: ณ หอประวัติจุฬาฯ อาคารจักรพงษ์
  • Tags: chula

63701

10/3 - 10/31

นิทรรศการ “India@70” Art exhibition

28038

13:00 - 16:00

เสวนา “สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ความผูกพันของคนไทย จากสมเด็จย่าสู่ในหลวงรัชกาลที่ 9”
  • Location: อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  • Tags: chula

1345

18:00 - 21:00

การบรรยาย เรื่อง Cultural Economics : Why Heritage Matters?
  • Location: ห้อง 414 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Tags: cultural economics

1545