Event Information

บรรยายพิเศษ “Improving Research Practices through Transparency in Psychology“

1121

  • Time: Tue, March 27, 8:15am - Tue, March 27, 4:15pm
  • Venue: ณ ห้อง 101 ชั้น M อาคารจุฬาพัฒน์ 13
  • Organizer: คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: อังกฤษ
  • Tags: improving research practices through transparency in psychology
  • Poster:


คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Improving Research Practices through Transparency in Psychology โดย Dr. Rebecca M. Willén และ Dr. Etienne P. LeBel ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.15 น. – 16.15 น. ณ ห้อง 101 ชั้น M อาคารจุฬาพัฒน์ 13

เพื่อให้ผู้ฟังการบรรยายได้เข้าใจถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ได้พบเจอในการวิจัยทางจิตวิทยา และความก้าวหน้าในปัจจุบันในการปรับปรุงความเข้มงวดของการวิจัย การบรรยายนี้ใช้ห้อง smart classroom ผู้เข้ารับฟังจะได้ประสบการณ์ฝึกการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยต่อไป

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-218-1189 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • Contact Information:
  • คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-1189