Event Information

พระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง "เทศนาโปรดชฎิล : คุณค่าของอโลภะ อโทสะ อโมหะ"

1492

  • Time: Wed, June 20, 12:00pm - Wed, June 20, 1:00pm
  • Venue: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  • Organizer: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 5 เรื่อง "เทศนาโปรดชฎิล : คุณค่าของอโลภะ อโทสะ อโมหะ" ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น.

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

(มอบหนังสือ คติธรรมของหลวงปู่ดุลย์และของพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนา แก่ผู้เข้าร่วม)
  • Contact Information:
  • หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-4916