Event Information

สัมมนา เรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล"

1029

  • Time: Tue, June 19, 8:30am - Tue, June 19, 12:00pm
  • Venue: ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ
  • Organizer: สภาคณาจารย์ จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:

คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย สำนักงานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ ร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง  "การประเมินผลการปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล" ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณาจารย์ จุฬาฯ โทร. 02-218-7020-22 
  • Contact Information:
  • สภาคณาจารย์ จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-7020-22