Event Information

ความรู้คู่สุขภาพ “ปรับท่าวันละนิด...ชีวิตเปลี่ยน”

1444

  • Time: Thu, June 28, 10:00am - Thu, June 28, 12:00pm
  • Venue: ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9
  • Organizer: ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: good posture
  • Poster:

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดการบรรยายในโครงการอบรมให้ความรู้คู่สุขภาพประจำปี 2561 เรื่อง “ปรับท่าวันละนิด...ชีวิตเปลี่ยน” Good Posture…Good Life ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 โดยมี นายแพทย์สัณฐิติ ดะห์ลัน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คุณณัฏฐา จิรพงศ์พิทักษ์ นักกายภาพบำบัด คุณศุภณัฐ วุฒิธรรมกิตติ นิสิตนักกีฬา เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้ฟังได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตให้มีการเคลื่อนไหวและเพิ่มโอกาสในการออกกำลังกาย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-0509
  • Contact Information:
  • ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
  • โทร. 0-2218-0509