Event Information

เสวนา “ถอดรหัสอัจฉริยะ”

1043

 • Time: Thu, July 26, 9:00am - Thu, July 26, 12:00pm
 • Venue: ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 • Organizer: คณะครุศาสตร์
 • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
 • Conducted in: ไทย
 • Tags: chula
 • Poster:
กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมฟังการเสวนา “ถอดรหัสอัจฉริยะ” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ร่วมในการเสวนา:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายอุกฤษฏ์ อรัญยะนาค ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น71
 • ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ EDU 30 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์และกรรมการผู้จัดการศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน
สำรองที่นั่งที่ goo.gl/FJLvn4 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 022182565 ต่อ 6721​
 • Contact Information:
 • คณะครุศาสตร์
 • โทร 022182565 ต่อ 6721​