Event Information

เสวนาวิชาการ เรื่อง “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ”

2063

  • Time: Fri, August 25, 8:30am - Fri, August 25, 2:00pm
  • Venue: ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • Organizer: หอประวัติ จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:
หอประวัติจุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เรื่อง “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่นิสิตจุฬาฯ ปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริและพระราชประสงค์  โดยมี ดร.ณรงค์ โชควัฒนา และคุณสงคราม สมบูรณ์ นิสิตเก่าจุฬาฯซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ ในองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ เป็นวิทยากร 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนาในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ได้ที่ หอประวัติจุฬาฯ  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-2218-7097-9 หรือ facebook: Memorial Hall of Chulalongkorn University 
  • Contact Information:
  • หอประวัติ จุฬาฯ
  • โทร. 0-2218-7097-9