Event Information

สนทนาเรื่อง "ประสบการณ์พุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา"

1839

  • Time: Wed, August 23, 12:15pm - Wed, August 23, 1:15pm
  • Venue: ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • Organizer: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 20 เรื่อง "ประสบการณ์พุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา" โดย รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ หลักสูตรการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 12.15 - 13.15 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-218-4916 หรือ e-mail: tipitaka.chula@gmail.com
  • Contact Information:
  • หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาฯ
  • โทร.02-218-4916