Event Information

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”

28373

  • Time: Mon, September 4, 1:30pm - Sat, September 30, 4:00pm
  • Venue: ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
  • Organizer: จุฬาฯ และ BOI
  • Event Type: งานเปิดโครงการ(กิจกรรม)
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula boi
  • Poster:
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”  ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี  

ในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ให้กับกิจการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา หรือมหาวิทยาลัย” โดยนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน แนะนำศูนย์บุคลากรทักษะฝีมือสูง Strategic Talent Center  (STC) โดย ดร.ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน จากงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ โดย ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช จุฬาฯ  เป็นต้น 

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/0bmUvlmILePHIfAg2  หรือติดต่อ คุณกัญญารัตน์ จิตรโสม โทร. 02-5538111 ต่อ 6108 อีเมล์  kanyarat.j@boi.go.th
  • Contact Information:
  • จุฬาฯ และ BOI
  • โทร. 02-5538111 ต่อ 6108