Event Information

"ทำฟันฟรีแก่ประชาชน" เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

3819

  • Time: Fri, October 20, 6:30am - Fri, October 20, 3:00pm
  • Venue: คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • Organizer: คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type: กิจกรรมเพื่อสังคม/รับบริจาค
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:


เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และเป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 70  ราย) รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะให้บริการผู้ใหญ่จำนวน 1500 ราย และเด็กจำนวน 200 ราย

ผู้ที่สนใจมารับบริการ สามารถมาลงทะเบียนรับบัตรคิวได้ในวันตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าบัตรคิวจะเต็ม และจะเริ่มให้การรักษาตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
  • Contact Information:
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-8705