Event Information

เสวนา “สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ความผูกพันของคนไทย จากสมเด็จย่าสู่ในหลวงรัชกาลที่ 9”

1403

  • Time: Tue, October 10, 1:00pm - Tue, October 10, 4:00pm
  • Venue: อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  • Organizer: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:


คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนา “สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ความผูกพันของคนไทย จากสมเด็จย่าสู่ในหลวงรัชกาลที่ 9” ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

เปิดงานวิจัยโลกโซเชียล เพื่อให้โลกรับรู้ว่า “คนไทยรักพ่อหลวงมากเพียงใด” ร่วมเสวนากับนักประวัติศาสตร์ นักนิเทศศาสตร์ และ Data scientist

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2205
  • Contact Information:
  • คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร. 0-2218-2205