Event Information

เวที ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ" ครั้งที่ 1 “เสวนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีภาพถ่ายลิงเซลฟี่”

1500

  • Time: Wed, October 18, 2:00pm - Wed, October 18, 5:00pm
  • Venue: อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
  • Organizer: คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:


คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่ม Copyright Coalition Thailand จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เสวนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีภาพถ่ายลิงเซลฟี่” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

วิทยากร ประกอบด้วย
- นางจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
- นายยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ ผู้จัดการอาวุโส การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักเทคโนโลยี เอสซีจี
- อาจารย์วิสิฐ ญาณภิรัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
- อ.ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
 
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์ ประธานกลุ่ม Copyright Coalition Thailand 

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/drv8GmBIO2ZTOAWU2  สอบถามรายละเอียด โทร 0-2218-2017 ต่อ 216, 226
  • Contact Information:
  • คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร 0-2218-2017 ต่อ 216,